Algemene ledenvergadering 2019

Op donderdag 21 maart is onze jaarlijkse "Algemene Ledenvergadering" bij de Keizerskroon. Aanvang van de vergadering is 20:00. Hieronder de agenda voor deze vergadering. Ik hoop u allen te zien de 21e. Met vriendelijke groet,

Ineke Nijen Es

--

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 9 april 2018
 3. Mededelingen en binnengekomen stukken
 4. Jaarverslag Oranjevereniging 2018
 5. Financieel verslag 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 8. Begroting 2019
 9. Bestuursverkiezing:

            Aftredend en herkiesbaar:

Bestuurslid: mevr. H.E.F. Roekevisch

 • Het bestuur stelt voor mevrouw Roekevisch te herkiezen.

Bestuurslid: de heer R. Haakmeester

 • Het bestuur stelt voor de heer Haakmeester te herkiezen.

Bestuurslid: de heer P. ten Berge

 • Het bestuur stelt voor de heer ten Berge te herkiezen.

Aftredend en niet herkiesbaar:

Bestuurlid: dhr. H. Regelink

-     Voor deze functie loopt een vacature.  

Commissie PR: (vacature)

 • Het bestuur stelt mevr. L. Nijen Es voor als kandidaat.
 1. Mededelingen uit de commissies
 2. Rondvraag
 3. Sluiting