Reglement – Optocht

Hoe houden we met elkaar een mooie en gezellige optocht?

Reglement

Reurlse Allegorische Optocht

 1. De voertuigen dienen gebouwd te zijn in de voormalige gemeente Ruurlo. Hieronder vallen postcodes 7261 (alle letters) en 7255 NR, NJ, NL, NK. Zij mogen niet al deelgenomen hebben aan andere optochten.
 2. Geluidsinstallaties mogen alleen geluid veroorzaken, dat gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, het niveau van 75 dB (A) niet overschrijdt en gemeten binnen die woning, het niveau van 55 dB(A) niet overschrijdt;
 3. De deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan de technische eisen van verkeersveiligheid en mogen maximaal 3,80 m hoog en 2,80 m breed zijn;
 4. De deelnemende voertuigen (grote wagens en aanhangwagens) dienen te worden bestuurd door daartoe bevoegde en bekwame personen met een minimum leeftijd van 18 jaar. Zij dienen in het bezit te zijn van de daarvoor benodigde papieren.
 5. Deelnemers moeten lid zijn van de Oranjevereniging. Vanaf 16 jaar moet je persoonlijk lid zijn. Beneden 16 jaar valt onder het lidmaatschap van de ouders.
 6. Deelnemers aan de optocht mogen géén gebruik maken van alcoholhoudende dranken, op straffe van verwijdering uit de optocht. Het meenemen van glaswerk tijdens de optocht is verboden. Deelnemers die al bij aanvang van de optocht onder kennelijke invloed van alcohol of andere middelen verkeren worden bij voorbaat deelname aan de optocht ontzegd. Eén en ander ter beoordeling van de organisatie.
 7. Deelnemende voertuigen dienen individueel door de betreffende eigenaar of houder te zijn verzekerd overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ter dekking van eventuele schade aan derden toegebracht ten gevolge van deelname aan de optocht. Indien de eigenaar of houder reeds een bedoelde verzekering heeft afgesloten dient hij zich ervan te overtuigen, dat hij wegens deelname aan een optocht niet van verzekering is uitgesloten;
 8. Het is verboden snoepgoed, snippers en dergelijke te strooien. Het gebruik van een versnipperaar is niet toegestaan. Tevens mogen er geen foldermaterialen of andere reclamemiddelen verspreid worden.
 9. Het is de deelnemers van de grote wagens toegestaan op de zondag hun sponsoren te bedanken. Hiervoor mag een bord met de maximale afmetingen van 80 cm breed en 60 cm hoog voor gebruikt worden.
 10. Het rijden met het optochtvoertuig dient beperkt te blijven tot de kortste weg van de bouwplaats van de wagen naar de plaats van opstelling voor de optocht, de optocht en de kortste weg van de plaats van ontbinding van de optocht naar de bouwplaats c.q. stalling, dit tot maximaal 1 uur na beëindiging van de optocht. Het is verboden de optochtwagen na de optocht op of in de buurt van het feestterrein te parkeren.
 11. De deelnemende voertuigen mogen zich uitsluitend stapvoets voortbewegen in een rechte rijrichting parallel aan het publiek. De aangedreven wielen evenals de bestuurde wielen moeten voortdurend met voldoende druk het wegdek raken;
 12. Deelnemers aan de optocht dienen zich voor aanvang van de optocht ervan te overtuigen dat alle leden van de betreffende groep op de hoogte zijn van de inhoud van dit reglement;
 13. Bevelen en aanwijzingen van de politie, brandweer, en Gemeente en de leiding van de optocht dienen snel en stipt te worden opgevolgd.
 14. Deelname aan deze optocht geschiedt voor eigen risico. Het bestuur van de Oranjevereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan lijf of goed van de deelnemers. Op onderdelen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie. Deze beslissing is bindend.

DIT REGLEMENT IS MEDE OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN GESTELDE VOORSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE BERKELLAND. `

Ben je nog geen lid van de Oranjevereniging? Meld je dan hier aan!